TOPIC:กิจกรรม รักษ์สุขภาพ ต้านภัยเบาหวาน

2015-02-10 View: 1173 | Written by:admin

กิจกรรม รักษ์สุขภาพ ต้านภัยเบาหวาน ครั้งที่ 1
วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี กรุงเทพฯ


เสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 เล่อคังคลินิก จัดกิจกรรมต้านภัยเบาหวาน บริการฟรีตรวจวัดความดัน ตรวจระดับ BMI ตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจแมะและบริการฝังเข็มบรรเทาปวดโดยแพทย์แผนจีน ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี ...

บทความยอดนิยม