TOPIC:โรคนอนกรนกับการฝังเข็ม Acupuncture and Snoring

2019-02-26 View: 555 | Written by:lekangโรคนอนกรนกับการฝังเข็ม

Acupuncture and Snoring

 

 

ในขณะที่คนเรานอนหลับสนิทนั้น กล้ามเนื้อต่าง ๆ ในช่องปากจะผ่อนคลายและหย่อนลงมาปิดกั้นทางเดินหายใจ ทำให้ลมหายใจไม่สามารถผ่านไปยังหลอดลมและปอดได้อย่างสะดวก ส่งผลให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ และเนื่องจากช่องลมถูกปิดกั้นจนเล็กลงจึงทำให้เกิดเป็นเสียงกรนขึ้น

การฝังเข็ม เป็นศาสตร์การรักษาทางแพทย์แผนจีน ปรับสมดุลภาวะภายในให้เกิดการไหลเวียนไม่ติดขัด ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตทั่วร่างกาย และเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเนื้อเยื่อ อาการกรนจะค่อย ๆ ลดลงเองตามธรรมชาติ

ตามการแพทย์แผนจีน อาการนอนกรนเป็นผลมาจากความอ่อนแอของชี่ หรือพลังชีวิตที่สำคัญซึ่งเป็นรากฐานพลังงานของยินและหยาง มีความเชื่อกันว่าหากชี่ถูกบล็อก สิ่งนี้อาจทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เกิดการอุดตันและชี่จะต้องถูกเปลี่ยนเส้นทางเพื่อสร้างสมดุล

การนอนกรนเกิดจากการอุดตันในทางเดินหายใจ ซึ่งทำให้เกิดเสียงสั่นดัง อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของการรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุผลที่เฉพาะเจาะจงว่าทำไมถึงกรน หากการกรนเกิดจากปัญหาของฮอร์โมน หรือความผิดปกติทางกายวิภาค การฝังเข็มก็อาจแก้ไขการนอนกรนไม่ได้ผล

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดการกรนที่มีระดับน้อยจนถึงระดับปานกลาง ที่มีสาเหตุอันเนื่องมาจากการอุดตันของเนื้อเยื่ออ่อน หรือเมือกส่วนเกิน จุดฝังเข็มที่เฉพาะเจาะจงสามารถถูกกระตุ้นเพื่อปรับเปลี่ยนความไม่สมดุลของพลังงาน และฟื้นฟูความสมดุลให้กับร่างกายโดยการเสริมสร้างชี่ ซึ่งจุดสองจุดของการฝังเข็มหาอยู่ในลำคอและรูจมูก

 

According to Chinese medicine, snoring is a result of a weak Qi, or vital life force, which is the flow of yin and yang energies. It is believed that if the Qi becomes blocked this can cause a number of ailments depending on where the blockage occurs, and the Qi must be redirected to create balance.

Snoring is caused by a blockage in the airway which causes the loud vibrating sound. However, the effectiveness of the therapy depends on the specific reasons why you snore. If your snoring is due to a hormonal issue or anatomical abnormality, acupuncture may be ineffective for snoring.

However, to reduce mild to moderate snoring due to soft tissue obstruction or excess mucus, specific acupressure points can be stimulated to readdress the energy imbalance and restore harmony to the body by strengthening the Qi. The two points that acupuncture seeks to address are in the throat and sinuses.

 

 

บทความยอดนิยม