TOPIC:การฝังเข็มทำงานอย่างไร

2019-04-02 View: 786 | Written by:lekang

การฝังเข็มทำงานอย่างไร

How does acupuncture work?

       การแพทย์แผนจีนมีคำกล่าวว่า หากมีความเจ็บปวด จะไม่มีการไหลเวียนอย่างอิสระ หากมีการไหลเวียนอย่างอิสระจะไม่มีความเจ็บปวด” การฝังเข็มส่งเสริมและกระตุ้นการไหลของพลังงาน (ชี่) อย่างอิสระ

       การฝังเข็มก่อให้เกิดผลต่อการควบคุมระบบประสาท ช่วยกระตุ้นการทำงานของสารชีวเคมี ที่ใช้ขจัดความเจ็บปวด เช่น เอ็นโดรฟิน และเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันที่เฉพาะเจาะในร่างกาย นอกจากนี้ การศึกษาแสดงให้เห็นว่า การฝังเข็มอาจเปลี่ยนแปลงสารเคมีในสมอง ในการปล่อยสารสื่อประสาท และเซลล์ประสาทที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้สึกและการทำงานของร่างกาย เช่น ปฏิกิริยาของภูมิคุ้มกัน การควบคุมความดันโลหิต การไหลเวียน และอุณหภูมิในร่างกาย

       In Traditional Chinese Medicine, there is a saying, “If there is pain, there is no free flow; if there is free flow, there is no pain.” Acupuncture promotes and reestablishes the free flow of energy (qi).

       It is considered that acupuncture produces its effects through regulating the nervous system, aiding the activity of pain-killing biochemicals such as endorphins and immune system cells at specific sites in the body. In addition, studies have shown that acupuncture may alter brain chemistry by changing the release of neurotransmitters and neurohormones affecting the parts of the central nervous system related to sensation and involuntary body functions, such as immune reactions and processes that regulate a person’s blood pressure, blood flow, and body temperature.

 

บทความยอดนิยม