TOPIC:ฝังเข็มรักษาโรคนอนไม่หลับ-Acupuncture for insomnia

2020-01-17 View: 1591 | Written by:root

ฝังเข็มรักษาโรคนอนไม่หลับ
Acupuncture for Insomnia


     การแพทย์แผนจีนมองว่าการนอนไม่หลับ เป็นอาการของความไม่สมดุลขององค์ประกอบพื้นฐานของร่างกาย ได้แก่ พลังชีวิต เลือด ยิน หยาง จิตวิญญาณ หรือระบบอวัยวะหลัก ได้แก่ ปอด หัวใจ ม้าม ตับ ไต โดยอาการนอนไม่หลับ มักเป็นผลมาจากความไม่สมดุลของ หัวใจ หรือ ตับ

     การศึกษามากมายพิสูจน์ว่าการฝังเข็มมีผลต่อการรักษาอาการนอนไม่หลับ ฝังเข็มช่วยลดความวิตกกังวล กระตุ้นการสร้างเมลาโทนิน กระตุ้นให้นอนหลับ ช่วยลดสิ่งที่ขัดขวางการนอนหลับ และการตื่นตัวเวลากลางคืน ผลทั้งหมดเหล่านี้ช่วยเพิ่มเวลาในการนอน

     ในบางกรณี ฝังเข็มอาจไม่ถูกใช้เพื่อการบำบัดอาการนอนไม่หลับโดยตรง แต่ใช้เพื่อบำบัดอาการปวด อาการไม่สบายทางร่างกายอื่น ๆ ที่ทำให้นอนหลับยาก
 
ในทางแพทย์แผนจีน “ฝังเข็ม” ช่วยจัดการปัญหาเกี่ยวกับ “ชี่” ซึ่งทำให้นอนไม่หลับ ดังข้างล่างนี้
รักษาอาการนอนไม่หลับด้วยการฝังเข็ม - คำอธิบายทางแพทย์แผนจีน
     -    นอนหลับยาก เกิดจาก หยางชี่ถูกบล็อกจากยินชี่ ทำให้ร่างกายไม่สามารถผ่อนคลายได้อย่างสมบูรณ์
     -    การนอนหลับถูกขัดจังหวะ ตื่นในตอนกลางคืน เกิดจาก มีความร้อนในร่างกาย
     -    ตื่นเร็วเกินไป เกิดจาก พลังของยินในไตติดขัด
     -    ฝันร้าย เกิดจาก พลังในหัวใจมากเกินไป หรือพลังในตับพร่อง
     -    นอนไม่หลับขั้นรุนแรง เกิดจาก ปัญหาเลือดในม้ามหรือตับ
 
     ด้วยการนำเข็มฝังไปตามจุดฝังเข็มต่าง ๆ บนร่างกาย การฝังเข็มจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติ บางส่วนของระบบประสาท ที่ส่งเสริมให้ร่างกายเกิดการพักผ่อน

     นอกจากการฝังเข็ม การครอบแก้ว และการใช้สมุนไพรจีน สามารถใช้เพื่อรักษาโรคต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับได้ การรักษาบ่อยครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูการไหลเวียนของชี่ และฟื้นฟูการทำงานของอวัยวะที่สำคัญภายใน (ซึ่งรวมถึงหัวใจ) และยังรวมไปถึงความสมดุลระหว่างพลังงานยินและหยางภาย ในร่างกาย เพื่อให้จิตใจสงบ และ บรรเทาอาการนอนไม่หลับ

Acupuncture for insomnia
     Chinese medicine sees insomnia as a symptom of an imbalance in either the fundamental substances of the body (life energy, Blood, Yin, Yang, spirit), or of the major organ systems (Lungs, Heart, Spleen, Liver, Kidneys). Insomnia most often results from imbalances of the Heart or Liver. Chinese Medical treatment principle is to treat from the root cause in order to eliminate insomnia.

     Multiple studies have demonstrated acupuncture to be an effective treatment for insomnia. Acupuncture lessens anxiety, stimulates melatonin production, induces sleep onset, and reduce sleep disruption and arousal during the night. All of these effects amount to an overall increase in total sleep time.

     In some instances, acupuncture is used as a treatment not for insomnia itself, but for pain from other physical conditions that in turn make it difficult to fall asleep at night.

     In traditional Chinese medicine, acupuncture addresses the following qi-related issues that cause insomnia:

Sleep issue treated by acupuncture – Classic Chinese explanation
     -    Difficulty falling asleep (sleep onset insomnia) -- Yang qi is blocked from yin qi, so the body is unable to relax completely.
     -    Interrupted sleep, waking during the night -- Heat is trapped in the body
     -    Waking up too early -- Yin energy is blocked in the kidneys
     -    Vivid nightmares -- Too much energy in the heart, or not enough in the liver
     -    Extreme insomnia -- Blood issues in the spleen or liver

     By applying needles to various acupoints, acupuncture activates your parasympathetic system, the part of your nervous system that encourages your body to rest.

     In addition to acupuncture, Cupping therapy and Chinese herbs can be prescribed to treat the various syndromes that cause insomnia. Often treatment is aimed to regulate the movement of Qi and restore harmony within the key internal organs (including the Heart) as well as the balance between the cooling and the warming energies (the Yin and Yang) in the body in order to calm the mind and relieve insomnia.