TOPIC:ฝังเข็มออฟฟิศซินโดรม-Acupuncture for office syndrome

2020-05-18 View: 1037 | Written by:root

ฝังเข็มออฟฟิศซินโดรม
Acupuncture for office syndrome

     ออฟฟิศซินโดรมเป็นกลุ่มอาการที่มีสาเหตุมาจากการนั่งหรือการอยู่ในท่าเดียวเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นผลให้เกิดปัญหาปวดเรื้อรัง หมอนรองกระดูกสันหลัง และกระดูกสันหลัง ส่งผลทำลายสุขภาพ

     อาการของโรคออฟฟิศซินโดรม ได้แก่
     •  ปวดศีรษะ ปวดคอ บ่า ไหล่ และหลัง
     •  ปวดแขน ข้อมือ และนิ้ว
     •  อาการชาที่ข้อมือหรือเท้า
     •  ตาล้า ตาแห้ง แสงแยงตานำไปสู่ปัญหาตา

การรักษาออฟฟิศซินโดรมด้วยแพทย์แผนจีน

     แพทย์แผนจีนวิเคราะห์อาการด้วย การมองดู ฟัง สูดดม ซักถาม แมะหรือการจับชีพจร และการคลำ แล้วรักษาจากรากฐานของโรค เป้าหมายสำคัญของการรักษา คือ ขจัดต้นเหตุของความเสื่อมถอย และรักษาอาการที่แสดงออกมา ฟื้นฟูสมรรถภาพและเสริมความแข็งแรงของร่างกาย เพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน วิธีการรักษาประกอบด้วย การฝังเข็ม ครอบแก้ว กวาซา นวด และการใช้ยาจีน

     การฝังเข็มเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบำบัดรักษาอาการออฟฟิศซินโดรมที่ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ และมีผลข้างเคียงน้อย โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศรับรองผลการรักษาด้วย การฝังเข็มในโรคต่าง ๆ 57 โรค ซึ่งรวมถึงกลุ่มอาการปวด เช่น ปวดหลัง ปวดคอ ปวดไหล่ ปวดสะบัก ปวดเข่า ปวดศีรษะไมเกรน และโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและกระดูก เช่น ข้อเสื่อม ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง (Myofascial pain)

     แนวคิดทางการแพทย์จีน ในการรักษาอาการปวดด้วยการฝังเข็ม เพื่อปรับระบบการไหลเวียนของเส้นลมปราณ และปรับสมดุลของร่างกายส่วนที่มีอาการปวดนั้น ๆ ในปัจจุบันพบว่าการฝังเข็มสามารถรักษาโรคโดยอาศัยกลไกสำคัญดังต่อไปนี้

     (1)  ช่วยให้เกิดการหลั่งสารในร่างกายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น เอ็นดรอฟิน เซโรโทนิน ทำให้เกิดฤทธิ์ระงับความเจ็บปวด ลดการเกร็งกล้ามเนื้อ ปรับปรุงการทำงานระบบประสาท และทำให้จิตใจแจ่มใส
     (2)  ช่วยกระตุ้นให้มีการปรับตัวของระบบประสาทอัตโนมัติ กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทั้งบริเวณเฉพาะที่และทั่วร่างกาย
     (3)  ช่วยคลายภาวะหดเกร็งกล้ามเนื้อเฉพาะจุด (Trigger point) ซึ่งเป็นสาเหตุการปวดของโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง (Myofascial pain syndrome) จากการศึกษาพบว่า จุดฝังเข็มสัมพันธ์กับ Trigger point ถึง 80%

     Office syndrome is a group of symptoms caused by sitting or remaining in the same position for long periods of time, it can result in chronic pain, intervertebral disc disease and abnormalities in the spine. Your posture and your ability to function or move normally can be affected. Poor air quality in the office can cause further health damage.

     Symptoms of office syndrome are :
     •    Headache and neck, shoulder and back pain
     •    Aching arms, wrists and fingers
     •    Numbness of wrist or feet
     •    Eye strain, dry eyes and glare

     According to TCM theory, environmental wind can easily invade the body from the outside. Constant exposure to air conditioning in the office can result in a headache or muscle ache from the ‘wind’.  A ‘statement of fact’ in TCM teachings states: “Wind is the chief of the one hundred diseases”. Wind is often carries environmental factors into the body, and wind causes disturbances, literally moving the pain from joint to joint.TCM treatments for such pains are herbs for internal balancing, acupuncture, scraping (gua sha) or cupping.

     Acupuncture can help with alleviating office syndrome symptoms by moving stagnant Qi, improving circulation and releasing muscle tension. The physical pain or discomfort can be significantly relieved.