TOPIC:การขับพิษด้วยครอบแก้ว-Cupping therapy for Detoxify

2020-07-07 View: 1297 | Written by:root

การขับพิษด้วยครอบแก้ว
Cupping therapy for detoxify

 

     ร่างกายของเราจะขับสารพิษออกจากร่างกายทุกวัน ผ่านทางตับ ไต ผิวหนัง ปอด และระบบน้ำเหลือง ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการช่วยขับของเสียจากการเผาผลาญออกจากร่างกาย อย่างไรก็ตาม แม้ร่างกายจะมีกลไกที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ แต่การบริโภคหรือรับสู่ร่างกายที่มากเกินกว่าที่ร่างกายสามารถขับออก อาจสร้างผลเสียต่อสุขภาพ

     ตัวช่วยในการขับของเสีย อาจเป็นการรับประทานผัก ผลไม้นานาชนิด การดื่มน้ำให้เพียงพอ การทำกิจกรรมที่ช่วยขับเหงื่อ เช่น ออกกำลังกาย ซาวน่า การขับเหงื่อจะช่วยกำจัดสารพิษที่ละลายน้ำได้ออกทางผิวหนัง

     ในส่วนของการครอบแก้ว สามารถช่วยกระบวนการขับพิษ ช่วยกระตุ้นให้เนื้อเยื่อปล่อยสารพิษ มุ่งเน้นที่การไหลเวียนของเลือด ช่วยให้ร่างกายขับสารพิษที่สร้างขึ้นผ่านระบบน้ำเหลือง ซึ่งมีหน้าที่กำจัดสารพิษและของเสียในร่างกาย

     การขับพิษด้วยการครอบแก้ว ถ้าทำร่วมกับเทคนิคการล้างสารพิษอื่น ๆ จะสามารถขจัดสารพิษออกจากร่างกายได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น โดยการกระตุ้นผิวหนังและกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังโดยตรง ทำให้เกิดการปลดปล่อยสารพิษสะสม และช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิต และฟื้นฟูระบบน้ำเหลือง

     ทั้งนี้ สามารถใช้การครอบแก้วเพื่อล้างพิษเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อสุขภาพทั่วไป หรือเมื่อตัวรู้ว่าต้องการการกำจัดของเสียหรือสารพิษส่วนเกินออกจากร่างกาย 

How Can Suction Cupping Detoxify Your Body?
     Suction cupping, especially if combined with other detoxifying techniques, can successfully eliminate the toxins from the body. By stimulating the skin and the underlying muscles, it directly causes the release of the accumulated toxins and improves the functioning of blood circulation and the lymphatic system. 

     You can use cupping for detoxification on a weekly basis for general health, or when you know you need help removing extra waste or toxins from the body.